Metoda vizuální

Je jednou z nejjednodušších nedestruktivních metod. Spočívá ve vizuální kontrole povrchu materiálů, svarů, výrobků, odlitků a výkovků. Zabezpečujeme 2 druhy vizuální kontroly:

  1. metoda přímá - zkoušený povrch se prohlíží pouhým okem popř.lupou, zrcátkem, mikroskopem, svarová měrka Cambridge, dvoumetr apod...
  2. metoda nepřímá - pomocí optických zařízení - endoskopů, světelných vláken...
    (endoskopy firmy Olympus)

Vizuální kontrola se používá na zjišťování povrchových necelistvostí (trhlin, koroze, porózity, odkrytých staženin a ředin), porušení prvků ocelových konstrukcí apod.

Používá se pro hodnocení charakteru, druhu a rozsahu těchto vad. Jejím prostřednictvím se také ověřuje splnění podmínek předepsaných pro úpravu povrchů při následných nedestruktivních zkouškách, např. metodu UT, MT, PT, RT.

Vizuální kontrolu provádíme na materiálu a svarech, na výrobcích, odlitcích a výkovcích v souladu s platnými normami EN, ISO, DIN, ASME dle požadavku zákazníka nebo dle postupů zkoušení předložených zákazníkem.


Akreditovaná zkušební laboratoř