Úvod

Žijeme v době, kdy na jsme na jedné straně svědky prudkého rozvoje techniky, zvyšujících se nároků na životnost a spolehlivost výrobků, na výkon strojů a zařízení a na druhé straně cílevědomého šetření energií, surovinami a kvalifikovanou lidskou prací. Nedestruktivní defektoskopie jako součást celkového systému řízení jakosti je jedním z prostředků, které mohou účinně podpořit obě strany.

Pod pojmem nedestruktivní metody zahrnujeme takové zkoušky a kontroly materiálů, zařízení, při jejichž použití nedojde k poškození nebo narušení celistvosti zkoušených výrobků a zařízení. Nedestruktivní kontrola v současnosti hraje v kontrole a řízení jakosti výroby nezastupitelnou úlohu. Současná defektoskopie má však vyšší cíl, než pouhé zjišťování vad materiálů a výrobků. Chce vadám předcházet, spoluvytvářet podmínky pro odstranění příčin jejich vzniku, stává se neopominutelným článkem výrobního procesu.

Každá defektoskopická kontrola však má hranice své použitelnosti a neexistuje metoda, která by umožňovala zjistit všechny druhy vad. Proto je nezbytné v dnešní praxi volit kombinaci jednotlivých metod. To vyžaduje jak znalost podstaty metody a možnosti jejího použití, tak i znalost výrobní technologie zkoušených výrobků.


Akreditovaná zkušební laboratoř